RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Kosztorysant

Radosław Skarżycki


  • przeglądanie i analizowanie dokumentacji projektowej i opisów określających rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i protokołu typowania,
  • szacowanie i ustalanie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej i mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów w związku z wykonawstwem robót budowlanych,
  • uzgadnianie uzgodnień podstawy ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowo-kosztowych uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej,
  • przygotowanie opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej lub jednostek obmiarowych opracowanych po wykonaniu robót na podstawie książki obmiaru,
  • wyliczanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu) na podstawie istniejących zbiorów norm oraz innych metod, w tym analizy własnej,
  • szacowanie i ustalanie kosztów bezpośrednich poszczególnych czynników produkcji zużywanych w produkcji budowlanej, określanie kosztów robocizny, materiałów, kosztów zakupu i pracy sprzętu,
  • szacowanie i ustalanie wysokości kosztów pośrednich (kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu) uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej,
  • szacowanie zysku w wartości robót budowlanych przy jednoczesnym uwzględnieniu stopnia ryzyka wynikającego z realizacji robót w określonych warunkach,
  • opracowanie kosztorysów budowlanych z zastosowaniem komputerowych systemów kosztorysowania,

Kontakt:

inż. Radosław Skarżycki
tel: 607 508 111