RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Kierownik

Piotr Choryngiewicz 


 • sprawowanie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz opracowywanie dokumentacji technicznej, powykonawczej i jakościowej budowy,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym kontroli rocznych i pięcioletnich,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • wykonywanie przeglądów kominiarskich,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz odgromowej,
 • przygotowanie opinii kominiarskiej i wydanie protokołu odbioru kominiarskiego,
 • opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Kontakt:

BUDKOM
mgr. inż. Piotr Choryngiewicz

tel: 608 558 762


 

Paweł Skarżycki


 • prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, procedurami firmowymi, sztuką budowlaną oraz wymogami konkretnego kontraktu,
 • sprawowanie nadzoru budowlanego, w tym kontrolowanie jakości pracy wykonywanych przez pracowników i podwykonawców,
 • kontrolowanie stanu realizacji opracowań, w tym harmonogramu realizacji i finansowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, planu zarządzania środowiskowego i planu organizacji robót,
 • przygotowanie i dostarczanie informacji o planach dotyczących kosztów i produkcji oraz aneksów i ewentualnych korekt sprzedaży,
 • dostarczanie zweryfikowanych danych do harmonogramu finansowego,
 • koordynowanie robót budowlanych, obejmujące między odbiór prac i rozliczenia z podwykonawcami w oparciu o zawarte z nimi umowy,
 • decydowanie o optymalnym wariancie realizacji i uzgadnianie z inwestorem ewentualnych zamiennych rozwiązań,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej, powykonawczej i jakościowej budowy,
 • przekazywanie budowy do obsługi gwarancyjnej.