RS-DOM - Profesjonalne usługi budowlane

Kompleksowa budowa domu od podstaw – od czego zacząć?

Dom, podstawa - obraz

Kompleksowa budowa domu to długotrwały proces, składający się z kilku etapów. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba między innymi dokonać wyboru odpowiedniej działki i zapoznać się z warunkami jej zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnym krokiem jest wybór gotowego projektu domu lub zlecenie architektowi stworzenia projektu indywidualnego. W pierwszym przypadku konieczna będzie adaptacja projektu do możliwości lokalnych. Jakie prace wykonuje się w dalszej kolejności?

Prace przygotowawcze na placu budowy

Prace przygotowawcze na placu budowy można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu lub w przypadku braku sprzeciwu administracyjnego do zgłoszenia budowy. Pamiętajmy, że pozwolenie na budowę staje się prawomocne po 14 dniach. Zgodnie z prawem budowanym, prace przygotowawcze rozpoczynają proces budowlany, dlatego na 7 dni przed ich startem należy zgłosić ten fakt w starostwie powiatowym. Za właściwe przeprowadzenie prac przygotowawczych odpowiada kierownik budowy. Do prac przygotowawczych zaliczamy:

 

  1. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie. Obowiązek wytyczenia geodezyjnego obejmuje wszystkie obiekty, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz domów jednorodzinnych. Wytyczenie budynku na działce musi być zgodne z projektem budowlanym i wykonywane jest przez uprawnionego geodetę. Na czym to polega? W gruncie zostają umieszczone znaki geodezyjne, wskazujące na główne osie budynku, stałe punkty wysokościowe i ławy fundamentowe. Geodeta wykonuje także szkice wytyczenia i wpis do dziennika budowy.
  2. Wykonanie niwelacji terenu. Niwelację terenu również przeprowadzają geodeci. Proces polega na wyznaczeniu różnicy pomiędzy określonymi punktami. Można w ten sposób określić wysokość gruntów lub wyznaczyć powierzchnie pochyłe. Na podstawie wielu badań przeprowadzanych różnymi metodami, zostaje przygotowana siatka wysokościowa terenu, która jest najważniejszą informacją o ukształtowaniu terenu. Na tej podstawie można określić m.in. położenie domu względem drogi.
  3. Zagospodarowanie terenu budowy. Prace przygotowawcze z tego zakresu obejmują organizację placu budowy, która jest gwarantem bezpieczeństwa inwestycji. Plac budowy musi zostać odpowiednio wytyczony, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Czasem konieczna jest także budowa tymczasowych obiektów na potrzeby budowy. Zaliczamy do nich pomieszczenia socjalne lub higieniczno-sanitarne, obiekty kontenerowe, przekrycia namiotowe czy pawilony. To wszystkie obiekty nietrwale połączone z gruntem. Należy przygotować miejsce na składowisko materiałów budowlanych i odpadów oraz wyraźnie oznakować strefy niebezpieczne. W widocznym miejscu powinna pojawić się tabliczka informacyjna.
  4. Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Do prac przygotowawczych zaliczamy także wykonanie przyłączy do sieci na potrzeby budowy. Jest to niezbędne, aby prace na placu budowy były zgodne z zasadami BHP. Konieczne jest doprowadzenie energii elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków, rozprowadzenie oświetlenia oraz zapewnienie wentylacji i łączności telefonicznej. Trzeba poza tym wykonać drogi i przejścia dla pieszych, a także zapewnić takie środki bezpieczeństwa, jak siatki ochronne czy balustrady. Wykonanie przyłączy wymaga zawarcia umów z dostawcami mediów, ale tymczasową alternatywą może być agregat prądotwórczy, przenośnie toalety toi-toi i gromadzenie wody w zbiorniku.