RS-DOM - Profesjonalne usługi budowlane

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

formalności i dokumenty przez rozpoczęciem budowy domu

Posiadanie własnego domu z ogródkiem to marzenie, do którego dąży wiele osób. Zanim jednak będą one mogły cieszyć się własnymi czterema kątami i samodzielną działką, czeka ich długi i nierzadko skomplikowany proces budowy i dopełniania niezbędnych formalności. Warto powierzyć to zadanie firmom, specjalizującym się w kompleksowej budowie domów od podstaw i uniknąć w ten sposób błędów inwestycyjnych, nieprzemyślanych decyzji i zbędnego stresu. Na początek jednak sprawdźmy, jakie dokumenty będą potrzebne do budowy domu?

 

Budowa domu od podstaw a niezbędne dokumenty

 

  1. Księga wieczysta działki. Nie jest to dokument, który musimy przygotować przed rozpoczęciem budowy domu, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ ma zasadniczy wpływ na decyzję o kupnie działki. Pierwszym krokiem do budowy domu jest oczywiście zakup działki, ale zanim tego dokonamy trzeba zapoznać się z wpisami do księgi wieczystej. Mogą tam znajdować się informacje na temat obciążenia nieruchomości hipoteką lub roszczeń własnościowych osób trzecich.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym dokumentem w procesie budowy domu jest MPZP. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to podstawowe źródło wiedzy o warunkach zabudowy naszej działki. Znajdziemy w nim między innymi informacje o maksymalnej wysokości domu, minimalnej odległości budynku od granicy działki, maksymalny kąt nachylenia dachu, usytuowanie budynku względem drogi czy możliwości wykonania przyłączy. W sytuacji, gdy w pobliżu naszej działki planowane są duże prace budowlane na okolicznych terenach (galeria handlowa, droga szybkiego ruchu) – również zostanie to uwzględnione w MPZP.
  3. Decyzja o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy dla naszej działki nie został sporządzony MPZP należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek należy złożyć w wydziale urbanistycznym urzędu miasta lub gminy i wnieść opłatę administracyjną. W decyzji o warunkach zabudowy znajdziemy wszystkie niezbędne zalecenia, które umieszcza się w MPZP. Konieczne będzie sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz zapoznanie się z warunkami technicznymi na dostawy mediów.
  4. Projekt architektoniczno-budowlany. Dokumentem, bez którego budowa naszego domu nie mogłaby się rozpocząć jest oczywiście projekt. W całym cyklu inwestycyjnym przygotowywanych jest kilka rodzajów projektów – projekt koncepcyjny, projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu) oraz projekt wykonawczy. Czasem sporządza się również projekty przetargowe i kontraktowe. Największe znaczenie ma oczywiście projekt budowlany, który zawiera takie elementy, jak plan konstrukcji i instalacji, rzuty i przekroje, rozwiązania stolarskie i rysunki detali czy charakterystykę energetyczną. Projekt może być przygotowany na indywidualne zamówienie lub zostać wybrany z gotowej bazy.
  5. Zgłoszenie budowy. Domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej mogą zostać wybudowane bez pozwolenia na budowę. W takim przypadku konieczne jest tylko zgłoszenie budowy w formie wniosku administracyjnego. Do wniosku należy dołączyć wypis i wyrys z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy, a także projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu działki oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inwestor, który w przeciągu 21 dni od daty złożenia wniosku nie otrzymał decyzji negatywnej lub prośby o dopełnienie formalności – może rozpoczynać budowę. Organ administracji może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, jeżeli budowa będzie niezgodna z MPZP lub warunkami zabudowy, jeżeli będzie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia, pogorszy stan środowiska lub warunki zdrowotno-sanitarne albo będzie uciążliwa dla sąsiednich terenów.
  6. Pozwolenie na budowę. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczny w dwóch przypadkach – jeżeli obszar oddziaływania projektu wykracza poza działkę budowlaną, czyli przykładowo ma wpływ na sąsiednie działki lub ogranicza światło słoneczne sąsiadom. Drugi przypadek to nieruchomości, znajdujące się na terenie objętym ochroną przyrody lub ochroną zabytków. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się takie same dokumenty, jak w przypadku zgłoszenia. Decyzje otrzymuje się w przeciągu 65 dni.
  7. Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę lub milczącej zgody w przypadku zgłoszenia budowy, inwestor ma trzy lata na rozpoczęcie prac budowlanych. Moment ich rozpoczęcia należy jednak zgłosić. Dokonuje się tego w starostwie powiatowym, nie później niż tydzień przed startem prac budowlanych. Do zgłoszenia rozpoczęcia prac trzeba dołączyć oświadczenie kierownika budowy, opis etapów budowy, planowaną datę zakończenia robót budowlanych oraz informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  8. Dodatkowe opinie i uzgodnienia. Niekiedy koniecznie będzie także uzyskanie dodatkowych pozwoleń. Jednym z nich jest między innymi pozwolenie wodno-prawne, jeżeli budowa domu może wpłynąć na gospodarkę wodną w rejonie lub będzie wymagała korzystania z wody w nietypowy sposób. Innym dokumentem dodatkowym może być oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, wyniki badań geotechnicznych, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, decyzja środowiskowa czy zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.